Domů » Články » Soutěž: Vyhrajte 3x knihu 2036 a zapište se do budoucnosti

Soutěž: Vyhrajte 3x knihu 2036 a zapište se do budoucnosti

Přinášíme vám soutěž o tři výtisky nové knihy 2036, ve které 20 významných osobností předpovídá, jak bude naše společnost vypadat za dvacet let, tedy v roce 2036. Za projektem stojí operátor T-Mobile, který vydání tohoto titulu inicioval a financoval.

Abyste jeden z výtisků získali, stačí pouze správně odpovědět na níže uvedenou soutěžní otázku v předem stanoveném pořadí (výtisk získá ten výherce, jehož odpověď dorazí 25., 50. a 100. v pořadí).

2036 kniha

Au­to­ři se v kni­ze s jed­no­du­chým ná­zvem 2036 za­mýš­le­jí nad tím, jak se je­jich obor i ce­lá na­še spo­lečnost změ­ní v ná­sle­du­jí­cích dvou de­ká­dách. In­spi­ra­cí pro kni­hu by­lo ohléd­nu­tí do roku 1996, kdy na čes­ký trh vstou­pi­la spo­leč­nost Pa­e­gas, dneš­ní T-Mo­bi­le, a sku­teč­ně ma­so­vě se za­ča­ly po­u­ží­vat mo­bil­ní te­le­fo­ny. Když jsme dr­že­li v ru­ce prv­ní mo­bil s jed­ním řád­kem na ze­le­ně bli­ka­jí­cím dis­ple­ji, mě­li jsme o do­bě za dva­cet let mož­ná fan­tas­tic­ké před­sta­vy s lé­ta­jí­cí­mi au­to­mo­bi­ly ne­bo ces­to­vá­ním na Mars.

Na dru­hé stra­ně si ani ti nej­pro­zí­ra­věj­ší z nás ne­u­mě­li před­sta­vit dneš­ní svět in­ter­ne­tu, e-mai­lů, apli­ka­cí, so­ci­ál­ních sí­tí, na­vi­ga­ce ne­bo fo­ce­ní, a změ­nu v na­šich ži­vo­tech, kte­rou ta ma­lá kra­bič­ka při­ne­se.

Pošlete svůj odkaz do budoucnosti

A to není všechno! T-Mobile společně s Národním technickým muzeem chystá velkou výstavu o telefonech a mobilech (Člověk a telefon) a v rámci této výstavy bude jeden výtisk knihy 2036 uložen na 20 let do NTM, a po 20 letech se opět vyhodnotí. Příznivci a zájemci o technologie se do tohoto projektu mohou zapojit také – stačí napsat svou esej a vizi o budoucnosti (nejpozději do 10. listopadu). Tři nejlepší eseje budou následně uloženy spolu s knihou na dalších 20 let. Další podrobnosti o této akci naleznete na adrese Svet2036.cz/soutez.

Pravidla soutěže

1. Pořadatelem soutěže je společnost SMARTMania s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČ: 026 64 569, sp. zn.: C 222000 vedená u městského soudu v Praze jako provozovatel serveru SMARTmania.cz, (dále jen „Pořadatel“).

2. Soutěž se koná v termínu od 2. listopadu 2016, 10:00 a končí po dosažení 100. správných odpovědí, nejpozději však 9. listopadu 2016, 23:59.

3. Soutěže se mohou zúčastnit občané České republiky a osoby s trvalým nebo obvyklým bydlištěm na území České republiky.

4. Šanci na výhru mají pouze ti soutěžící, kteří vyplní kontaktní údaje (jméno, příjmení a e-mail), správně odpoví na soutěžní otázku a potvrdí souhlas s pravidly soutěže.

5. První výtisk knihy získá výherce, jehož správná odpověď dorazí 25. v pořadí. Druhý výtisk získá výherce, jehož správná odpověď dorazí 50. v pořadí a třetí 100. správná odpověď v pořadí.

6. Výherce bude pořadatelem soutěže kontaktováni na uvedeném e-mailu za účelem získání adresy pro zaslání výhry, a to nejpozději do 1 dne od skončení soutěže.

7. Každá osoba se může soutěže zúčastnit pouze jednou. Pořadatel si vyhrazuje právo smazat duplicitní nebo podvodné záznamy.

8. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla, termín konání soutěže a cenu. Za výhru nelze obdržet finanční náhradu a nelze ji vymáhat právní cestou.

9. V případě, že výherce na informační e-mail neodpoví do 24 hodin od jeho odeslání Pořadatelem, bude automaticky vybrán další výherce v pořadí a původnímu výherci nárok na výhru zaniká (tedy např. na místo výherce s 25. správnou odpovědí připadne výherce s pořadím 26).

11. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti SMARTmania s.r.o., redaktoři serveru SMARTmania.cz a osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli.

Soutěž již byla ukončena a výherci kontaktování na uvedených e-mailových adresách.

Redakce

Redakční profil SMARTmania.cz. Máte zájem o spolupráci? Ozvěte se nám na e-mail redakce@smartmania.cz.