Cena:

Renderovanie XAML na Live Tile vo Windows Phone 7

Štandardné Windows Phone 7 API umožňuje pri vytváraní Live Tiles zvoliť názov, obrázok prednej a zadnej strany a číselný počet. Obrázky je nutné poskytnúť vo forme Uri. Ak nechcete používať vždy rovnaký statický obrázok ale chcete ho generovať dynamicky, dokonca zo XAML elementov, nie je to žiadny problém.

Pomocou XAML elementov môžete presne vyjadriť obsah obrázka na Live Tile alebo ako Live Tile použiť časť obrazovky, čo sa môže niekedy hodiť. Princíp je jednoduchý, ak chcete ako obrázok na Live Tile použiť napríklad StackPanel s obrázkom:

  StackPanel sp = new StackPanel
  {
  Height = 173,
  Width = 173,
  Background = (SolidColorBrush) Application.Current.Resources[„PhoneBackgroundBrush“]
  ;
   
  Image img = new Image
  {
  Width = 100,
  Height = 100,
  Stretch = Stretch.UniformToFill,
  Source = ,
  VerticalAlignment = VerticalAlignment.Center,
  HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Center
  };
   
  sp.Children.Add(img);

je potrebné najprv vytvoriť novú WriteableBitmap s rozmermi 173×173

  WriteableBitmap wbm = new WriteableBitmap(173, 173);

a následne do nej vykresliť požadovaný XAML obsah

  wbm.Render(sp, null);
  wbm.Invalidate();

Vytvorenú WriteableBitmap následne uložíte do IsolatedStorage

  string sIsoStorePath = @“\Shared\ShellContent\tile.png“;
  using (IsolatedStorageFile appStorage = IsolatedStorageFile.GetUserStoreForApplication())
  {
  String sDirectory = System.IO.Path.GetDirectoryName(sIsoStorePath);
  if (!appStorage.DirectoryExists(sDirectory))
  {
  appStorage.CreateDirectory(sDirectory);
  }
  using (IsolatedStorageFileStream stream = new IsolatedStorageFileStream(sIsoStorePath, System.IO.FileMode.Create, appStorage))
  {
  wbm.SaveJpeg(stream, 173, 173, 0, 100);
  }
  }

a vytvoríte samotnú LiveTile

  ShellTile.Create(new Uri(), new StandardTileData
  {
  Title = this.PageTitle.Text,
  BackgroundImage = new Uri(„isostore:/Shared/ShellContent/tile.png“, UriKind.Absolute)
  });

Tip: Další informace o programování pro Windows Phone & vývojářské serialý najdete na této stránce.

Autor článku
Igor Kulman